ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • English
  • Bosna

ADR predpisi

Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (angleško European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) je mednarodni sporazum med državami, ki ureja prevoz nevarnih snovi po cesti.

Nevarne snovi razdeli po skupinah njihovih nevarnosti:

1.razred - eksplozivne snovi

2.razred - plini

3.razred - vnetljive tekočine

4.1.razred - vnetljive trdne snovi

4.2.razred - samovžigne snovi

4.3 razred - snovi, ki ob stiku v vodo tvorijo vnetljive pline

5.1 razred - oksidirajoče snovi

5.2.razred - organski peroksidi

6.1.razred - strupene snovi

6.2.razred - kužne snovi

7.razred - radioaktivne snovi

8.razred - jedke snovi

9.razred - razne nevarne in strupene snovi

Uporabne povezave:

http://www.mzi.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/kopenski_promet/cestni_promet_in_logistika/cestni_prevoz/veljavni_predpisi/

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1350

Baze podatkov:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ur/u2003009.pdf