ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • English
  • Bosna

CLP sistem označevanja

CLP uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi in zmesi je bila sprejeta v obliki uredbe Evropskega parlamenta št. 1272/2008.

Uveljavitev določb CLP uredbe, ki je osnovno orodje uredbe REACH, pomeni implementacijo idej trajnostnega razvoja.

Glavni cilj uredbe je ugotoviti kakšne nevarne lastnosti ima neka kemikalija, te informacije preko etikete in varnostnega lista posredovati uporabniku in tako omogočiti zavestnejšo, racionalnejšo in odgovornejšo uporabo tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju.

Uredba ima za podlago GHS (Globally Harmonised System), ki je globalno poenoten sistem označevanja nevarnih kemikalij.

Uporabne povezave:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20150601

https://echa.europa.eu/sl/regulations/clp/understanding-clp

http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/razvrscanje_pakiranje_in_oznacevanje_kemikalij/

Baze podatkov:

https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/cl-inventory-database