ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • English
  • Bosna

splošni prodajni pogoji

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI ZA ECP D.O.O. IN NJEGOVE PODRUŽNICE

1. člen    Splošni pogoji in posebni pogoji so edini pogoji, ki veljajo za naše pogodbe, pri čemer so izključeni kupčevi splošni pogoji. Naše ponudbe niso v nikakršnem primeru zavezujoče, tudi če vključujejo čas [veljavnosti]. Naročila, ki so poslana neposredno nam ali pa preko komercialnih posrednikov, se ne upoštevajo kot sprejeta dokler ne izdamo pisnega potrdila.  Odstopanja od teh splošnih pogojev ali spremembe naših ponudb niso veljavne, če jih nismo mi pisno potrdili.

2. člen   Prizadevali si bomo, da bomo izpolnili naše roke dobave, vendar so prikazani le v informacijske namene. Dovoljena je delna dostava in delno izdajanje računov.

3. člen   Če ni izrecno zapisano, se stroški ob tveganju, izgubi ali poškodbi blaga prenesejo na kupca, ko je blago na voljo prvemu prevozniku, ki zapušča naše prostore. Odlog prenosa lastništva v skladu z 11. in 12. členom nima nikakršnega učinka na ta prenos tveganj.

4. člen  Zagotavljamo kakovost, količino in težo naših izdelkov le takšno kot je bila v času izvoza iz naših skladišč. Pritožbe glede pogrešanega ali poškodovanega/defektnega blaga morate sporočiti takoj in nam posredovati pisno obvestilo v roku osmih (8) dni po prejemu blaga, da so te sprejemljive. Kupec mora sprejeti vse potrebne dogovore, da bosta blago pregledali obe stranki, njuni zastopniki ali katera koli tretja oseba, ki sta jo imenovali- če je potrebno ob prisotnosti obeh strank. Ne glede na vzrok pritožbe in v kolikor to dovoljuje zakonodaja je naša pogodbena in dodatna odgovornost omejena, tako da lahko po naši izbiri brezplačno zamenjamo blago, ki smo ga prepoznali kot nezadovoljivega ali nepopolnega, ali plačamo nastale stroške.

5. člen  V primeru poškodovanega ali pogrešanega blaga mora kupec tudi skleniti dogovore, da zavaruje pravice strank v razmerju do prevoznika in zavarovatelja, predvsem tako, da izda zahteve ali zadržke do prevoznikov v roku določenih časovnih obdobij in skladu z določili, ki urejajo pošiljke, priskrbi vse zahtevane podrobnosti.

6. člen  V primeru višje sile in na splošno v vseh okoliščinah, ki bi lahko ovirale, zmanjšale ali zadržale proizvodnjo ali odpravo, ali ki bi onemogočile naše delovanje, imamo pravico, da po potrebi prekinemo, zmanjšamo ali odložimo naše delovanje, pri čemer kupec ne more vložiti odškodninskih zahtevkov. Pod pojma višja sila in okoliščine se štejejo dogodki kot so vojna, mobilizacija, stavke, nemir, družbeni konflikti, poškodbe strojev ali ustavitev skladišča, eksplozija, požar, naravna katastrofa, poplave, omejitev transportne infrastrukture, težave pri dobavi surovin ali elektrike, kakršno koli posredovanje javnih organov, ali kakršne koli okoliščine, ki niso pod našim nadzorom. To ni popolen seznam.

7. člen  V primeru zmanjšane ali potencialno zmanjšane plačilne sposobnosti kupca ali spremembe njegovega pravnega ali finančnega statuse si pridržujemo pravico do prekinitve vseh neizpolnjenih pogodb, pri čemer morajo biti vsi pod temi pogodbami zahtevani zneski plačani takoj, ali pa zanje zahtevamo zagotovilo. Enako velja v primerih, ko politični dogodki, gospodarske težave ali zakonodajni ali administrativni ukrepi posredno ali neposredno ovirajo ali zadržujejo prenos sredstev.

8. člen  Naše cene na domačem tržišču vključujejo carine in davke, ki jih je potrebno plačati pred sprostitvijo blaga v prost promet. Naše cene za tuje trge izključujejo carine in vse vrste davkov, ki jih mora dodatno plačati kupec. Kot domači trg se podrazumeva država sedeža izdajatelja računa ali njegovih podružnic. V kolikor to omogoča zakonodaja države, v kateri je valuta računa, se za zneske, ki niso plačani pravočasno, v skladu s pravom in hkrati brez uradnega obvestila, od roka plačila naprej zaračuna zakonsko predpisana obrestna mera za zamudne obresti, ali obrestna mera ki znaša tri točke nad diskontno stopnjo, ki velja na dan plačila v državi, v kateri je valuta računa, ali na stopnji, ki je 1,5-krat višja od ustavne obrestne mere v državi – kar koli je višje. Ob neplačilu na dani rok plačila se zahteva takojšnje plačilo vseh preostalih zneskov, ki jih kupec dolguje. Odpis dolga ni dovoljen. Kakršna koli napaka pri plačevanju nam daje pravico, da s kupcem brez uradnih postopkov in odškodninske odgovornosti  nemudoma prekinemo vse neizpolnjene pogodbe, neodvisno od tega, ali so se pogodbe že začele izvajati. Znesek se šteje kot plačan, ko je na voljo – dokončno in brez sredstev za pomoč od tretjih strank, ki so vezane na plačilno metodo – našemu podjetju, ki izdaja račune, ali pooblaščencu v njegovi državi in v valuti računa, če je bil dolg dodeljen.

9. člen  V primeru, ko sta bili na željo kupca določena cena in faktura narejeni v drugi valuti in ne v nacionalni valuti našega podjetja, ki izdaja račune, mora kupec temu podjetju plačati nadomestilo za kakršno koli izgubo zaradi nihanja deviznega tečaja te valute glede na nacionalno valuto zgoraj omenjenega podjetja, ki se je zgodila med datumom, ko je bila določena prodajna cena in datumom plačila, določenim v skladu z 8.členom.

10. člen Kupec se mora obvezati, da bo prevzel in/ali zbral dokumente ob prvi predstavitvi banki ali našim komercialnim posrednikom. Obvezuje se, da uredil vse dogovore za prenos sredstev na dogovorjeni datum, vendar se plačilo ne izvede - četudi obstajajo dogovori - dokler naše podjetje, ki izdaja račune, ne prejme sredstev kot je bilo določeno v 8.členu.

11. člen  DOSTAVLJENO BLAGO OSTANE V NAŠI LASTI DOKLER NISO V CELOTI PLAČANE VSE TERJATVE, KAKORKOLI SO NAKAZANE. PLAČILO JE BILO OPREDELJENO V 8.ČLENU. V PRIMERIH, KJER JE BLAGO, PRI KATEREM SMO SI PRIDRŽALI LASTNINSKE PRAVICE, PREDELANO ALI POMEŠANO Z DRUGIM BLAGOM, SE LASTNIŠTVO DELEŽA KONČNEGA IZDELKA ALI KONČNEGA BLAGA, KI IZVIRA IZ RAZMERJA MED VREDNOSTJO BLAGA, ZA KATEREGA IMAMO LASTNINSKE PRAVICE, IN KONČNEGA IZDELKA ALI KONČNEGA BLAGA, AVTOMATIČNO PRENESE NA NAS.  KLJUB LASTNINSKIM PRAVICAM ALI PRAVICAM DO SOLASTNIŠTVA, KI SO REZERVIRANE ALI PRENESENE NA NAS OB IZPOLNJEVANJU TEGA ČLENA NISMO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA IZDELKE IN BLAGO; V TAKŠNEM PRIMERU NAS KUPEC ZAVARUJE PRED TO ODGOVORNOSTJO. TERJATVE KUPCA, KI SO NASTALE OB IZGUBI, POŠKODBI ALI ODPRODAJI BLAGA, PODVRŽENEGA PRIDRŽKU LASTNINSKIM PRAVICAM, SE PRENESEJO NA NAS. ČE SE BLAGO IZGUBI, POŠKODUJE ALI JE ODREJENO V ISTEM ČASU KOT DRUGO BLAGO ALI STORITVE ALI PO PREDELAVI ALI MEŠANJU, SE NA NAS PRENESE LE TISTI DEL TERJATEV, KI USTREZA VREDNOSTI BLAGA, NA KATEREGA UVELJAVLJAMO PRIDRŽEK LASTNINSKIH PRAVIC GLEDE NA VSE TERJATVE KUPCA,  KI ZADEVAJO TE DOGODKE ALI ZGORAJ OMENJENE DEJAVNOSTI. OD KUPCA LAHKO ZAHTEVAMO, DA SVETUJE ALI OBVESTI DOLŽNIKE O DOLOČITVI DOLGA. PREDEN IZVEDEMO TO PROŠNJO, MORA KUPEC UPRAVLJATI Z IZTERJAVO DOLGOV V NAŠEM IMENU. 12. člen  ČETUDI DOLOČILO O PRIDRŽKU LASTNINSKIH PRAVIC, KI JE PODROBNO OPISANO V 11.ČLENU, NE VELJA, SE DO DOSTAVE LASTNIŠTVO BLAGA NE PRENESE NA KUPCA.

13. člen  Nasveti in podatki o našem blagu so prikazani v brošurah ali drugih sredstvih obveščanja in so dani v dobri veri in ustrezajo najnovejšim tehnikam in času, v katerem so ti podatki objavljeni. Ne prevzemamo odgovornosti in podatki ne razbremenijo kupca, da bi sam pregledal, če je blago primerno in ustrezno za uporabo. Izključujemo odgovornost v primeru, ko je z uporabo naših izdelkov kršena lastniška pravica tretjih oseb.

14. člen Neveljavnost posameznih določb ne prizadene veljavnosti te pogodbe. V kolikor je mogoče, se neveljavna določila zamenja z veljavnimi določili, ki imajo primerljiv gospodarski učinek.

15. člen Velja zakonodaja države, v kateri so naše poslovalnice ali podružnice. Za vse naše prodaje veljajo 2. do 88. člen dunajske konvencije, z dne 11. aprila 1980 o mednarodni prodaji blaga, razen tam, kjer je veljavna zakonodaja nemško pravo ali drugače določena v teh splošnih pogojih ali posebnih pogojih. Pogoji trgovanja se tolmačijo v skladu s pravili, zapisanimi v najnovejši izdaji Mednarodne gospodarske zbornice (INCOTERMS), če ni drugače določeno v teh splošnih ali posebnih pogojih.

16. člen Kakršen koli spor med strankama, ki ga ne moreta rešiti po mirni poti, se predloži pred sodišče glede na lokacijo telesa, ki izdaja račune.

17. člen Prodajalec si pridržuje pravico, da spor prenese na drugo sodišče ob upoštevanju lokacije in dejavnosti kupca.